top of page
sandfade.jpg

Privacyverklaring

Capt. J's Hurricane, gevestigd aan Paleisring 25 5038WD Tilburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze verklaring heeft betrekking op alle activiteiten van Capt. J's Hurricane en De Lollipop. Daar waar je Capt. J's Hurricane leest, kun je ook De Lollipop lezen. Daar vallen ook de website en social media kanalen onder. We willen je er op wijzen dat Capt. J's Hurricane er geen invloed op heeft hoe dergelijke social media platformen omgaan met persoonsgegevens.

Contactgegevens

Capt. J's Hurricane | De Lollipop

Paleisring 25, 5038WD Tilburg

E hurricane@tikiroom.nl | info@delollipop.eu

W www.tikiroom.nl | www.delollipop.eu

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Capt. J's Hurricane verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken zijn:

- Voor- en achternaam

- E-mailadres

Deze gegevens verwerken wij indien je een bericht stuurt naar onze website of ons emailadres.

Persoonsgegevens worden maximaal 4 weken bewaard, tenzij langer noodzakelijk is.

 

Bij een bezoek aan ons bedrijf aan de Paleisring verwerken wij geen persoonsgegevens. Wel worden er cameraopnamen gemaakt welke gedurende 2 weken bewaard worden op een harde schijf t.b.v. mogelijke vorderingen door politie. Daarnaast worden in ons bedrijf of op het terras regelmatig foto’s en/of video opnamen gemaakt. Deze foto’s en video’s worden op onze website en social media kanalen gepubliceerd. Door gebruik te maken van onze diensten en te verblijven in ons bedrijf of op ons terras, ga je ermee akkoord dat we dergelijke opnamen maken. Mocht je het achteraf vanwege een speciale reden niet eens zijn met een geplaatste foto of video, kun je dit aan ons kenbaar maken via hurricane@tikiroom.nl. Vermeld hierbij om welke foto of video het gaat en op welk kanaal deze foto of video is gepubliceerd.

Voor alle duidelijkheid: "ik sta er niet mooi op" of "niemand mocht weten dat ik hier was" zijn geen speciale redenen.

Indien je betaald middels een (contactloze) pinbetaling worden die gegevens verwerkt door My POS. Capt. J's Hurricane heeft geen inzage in bankgegevens. Alle pinbetalingen worden in 1 transactie door MyPOS overgemaakt naar Capt. J's Hurricane, zodat er geen persoonlijke gegevens bij ons bekend zijn. Capt. J's Hurricane heeft geen invloed op de verwerking van persoonsgegevens door MyPOS.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet altijd controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via hurricane@tikiroom.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Capt. J's Hurricane verwerkt jouw persoonsgegevens om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Denk hierbij aan reacties op vragen of bestellingen (tickets) via de website.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Capt. J's Hurricane neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Capt. J's Hurricane) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Capt. J's Hurricane bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Capt. J's Hurricane verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Capt. J's Hurricane gebruikt alleen cookies of vergelijkbare technieken

ter bevordering van de werking van onze website.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om, indien aanwezig, je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Capt. J's Hurricane en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hurricane@tikiroom.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),

paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

Capt. J's Hurricane wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Capt. J's Hurricane neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

bottom of page